Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2020.01.12-től

1. Szolgáltató megnevezése, adatai, elérhetősége

1.1. Cégadatok, elérhetőségek:
A szolgáltató neve: Siilicium Network Szoftverfejlesztő és Informatikai Kft.
A szolgáltató székhelye: 1065 Budapest, Révay köz 4.
A szolgáltató postacíme: 1065 Budapest, Révay köz 4.
A szolgáltató cégbírósági bejegyzési száma: Cg. 01-09-333854
A szolgáltató adószáma: 23474178-2-42
A szolgáltató bankszámlaszáma (K&H Bank): 10403181-50526587-85841004
A szolgáltató központi weboldala: www.siilicium.eu.
Ügyfélszolgálat munkaideje: Minden hétköznap 9h-17h, kivéve munkaszüneti napok
Ügyfélszolgálat mobiltelefonos elérhetősége: +36709447008
Fax elérhetősége: +3612661533
E-mail címe: info@siliciumnetwork.hu, support@silicium.eu


1.2.Reklamációk kezelése:
Bármilyen panasz vagy probléma esetén e-mail-ban vagy telefonon várjuk Ügyfeleink jelentkezését az 1.1. pontban felsorolt elérhetőségeken.
Telefonos ügyfélszolgálatunk minden munkanapon ügyfeleink rendelkezésére áll 10h-18h között. Személyes ügyintézés kizárólag előre egyeztetett időpontban munkanapokon 9h-17h között lehetséges a 1065 Budapest, Révay köz 4.-ben található irodánkban. Bankkártyás fizetéssel kapcsolatos problémák kezeléséhez szükségünk van a "Tranzakció azonosító" számsorra, amelyet minden esetben megküldünk e-mailben. A panaszok, bejelentések kivizsgálása 24 órán belül várható.

2. A szerződés tárgya, tartalma

2.1. Siilicium Network Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfele(továbbiakban: Előfizető, együttesen: Felek) részére a www.Siilicium Network.hu címen elérhető weboldalán meghatározott szolgáltatásokat biztosítja az érvényes árlistában, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

2.2. Az Előfizető a szolgáltatási szerződés aláírásával és/vagy az online megrendelő lapon jelen ÁSZF elfogadása mellett történő megrendeléssel és/vagy a számla kiegyenlítésével elfogadja és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2.3. A Felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak.
A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
3. A Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott - vagy esetlegesen a Felek által külön megállapodásban rögzített „kedvezményes”- díjakat Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető határidőn belül köteles teljesíteni. A rendszeres időközönként hosszabbítandó szolgáltatások megrendelésével Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a hosszabbítások előtt automatikusan számlát állíthat ki Előfizető részére mindaddig, amíg a szolgáltatást Előfizető le nem mondja. A már meghosszabbított, de a fordulónapig le nem mondott szolgáltatások díjai minden esetben az Előfizetőt terhelik.

3.2. Az Előfizető a szolgáltatás díjának megfizetése után jogosult az általa megrendelt szolgáltatás igénybevételére.

3.3. A Szolgáltató köteles a szervereit legalább éves 99,5%-os rendelkezésre állás mellett működtetni. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, a rendszerfejlesztés miatti üzemszünetek, valamint a Szolgáltató hibáján kívüli, rendkívüli és vis maior estek (pl. tűzvész, földrengés, stb.) okozta üzemzavarok.

3.4. Az Előfizető a Szolgáltató rendszerein az előírásokat betartva kizárólag a megrendelt és számára biztosított szolgáltatásokat használhatja, ellenkező esetben Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A szolgáltatások jogszerűtlen, hibás vagy helytelen használatából eredő károkért Előfizető felelősséggel tartozik.

3.5. Előfizető a Szolgáltató szervereit igénybe véve külön díj felszámítása nélkül óránként maximum 300 darab e-mailt küldhet ki, ennek várható túllépését Előfizető köteles legalább 12 órával az esemény előtt jelezni Szolgáltató felé. Az ezt meghaladó mennyiségre Szolgáltató külön díjat számolhat fel vagy a szerver normális működésének veszélyeztetése esetén azonnali hatállyal korlátozhatja az Előfizetőnek nyújtott szolgáltatást.

3.6. Az Előfizető köteles a szerveren általa elhelyezett kódok biztonsági frissítéseiről gondoskodni, különös tekintettel a nyílt forráskódú alkalmazásokra. Az ezen frissítések elmulasztásából eredő esetleges károkért Szolgáltató nem felel.

3.7. A Szolgáltató által biztosított tárhelyre feltöltött minden adatért az Előfizető felel, az ezekből eredő károkért jótáll, törvénybe ütköző tevékenységet nem végez, ilyen adatokat nem tárol.

3.8. Amennyiben az Előfizető a jelen ÁSZF feltételeinek meg nem felelő-, illetve a hatályos törvényekbe ütköző tartalmat talál tárterületén vagy a feltöltést követően szerez tudomást annak jogsértő voltáról, azt azonnal törölni és írásban jelenteni köteles a Szolgáltató felé.

3.9. Az Előfizető nem veszélyeztetheti a Szolgáltató és más szolgáltatók által üzemeltetett rendszerek biztonságát, normális működését. Ha ezt mégis megteszi, az a Szolgáltató által az Előfizető részére biztosított szolgáltatások kikapcsolását, kártérítési igény megállapítását, illetve szükség esetén a kártérítési igény jogi úton történő érvényesítését vonhatja maga után.

3.10. Az Előfizető a Szolgáltató szervereinek igénybe vételével nem küldhet kéretlen reklámleveleket (SPAM). SPAM-nek minősül az engedélykérő levél is, amelynek címzettjei nem kértek ilyet. Tilos a Szolgáltató szerverein az internetről összegyűjtött vagy vásárolt címlista tárolása és nyilvántartása! A törvényes, önkéntes feliratkozás útján létrejött címlisták felhasználhatók hírlevél kiküldésére, azonban a kiküldött levelekben minden esetben fel kell kínálni a kattintásos leiratkozás lehetőségét. Amennyiben az Előfizető törvényt sértő SPAM-küldést folytat, a Szolgáltató jogában áll az Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3.11. Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait saját nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át, nem teheti hozzáférhetővé. Kivételt képez az adatszolgáltatásra való törvényi kötelezettség, valamint a számlatartozással kapcsolatos eljárás keretében ügyvéd vagy adósságkezelő társaság részére történő adatszolgáltatás.

3.12. Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott - vagy esetlegesen a Felek által külön megállapodásban rögzített „kedvezményes”- díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak. Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a számlatartozás miatti szolgáltatás-felfüggesztésből eredő bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért.

3.13. Abban az esetben, ha az Előfizető legalább egy alkalommal 30 napot meghaladó számlatartozást halmozott fel, és emellett a Szolgáltató anyagilag kockázatosnak ítéli meg az Előfizetőt a felhalmozott számlatartozás miatt, a Szolgáltató elállhat az előfizetési ciklus meghosszabbításától. Az elállás 30 napot meghaladó számlatartozás esetén kiterjedhet az Előfizetőnek számlázandó egyéb szolgáltatásokra is azok meghosszabbításának esedékességekor.

3.14. Szolgáltató jogosult a szerverein tárolt fájlok letöltéseihez tartozó időpontokat és ip címeket, valamint a szerverei működésének részét képező bármilyen technikai eseményt rögzíteni, és a rögzített adatokról legfeljebb 3 hónap időtartamban biztonsági mentést tárolni. Szolgáltató jogosult a szerverein tárolt fájlokról biztonsági mentést készíteni, azonban a biztonsági mentések tartalmát kizárólag az Előfizető kifejezett kérése alapján (pl. hibakeresés, kérelmezett adatvisszaállítás esetén) vagy víruskeresés, illetve kiszolgáló rendszerei ellen irányuló jogellenes cselekedetek feltárása, megakadályozása, valamint megszüntetése okán ismerheti meg. A Szolgáltató a rögzített adatokat és az azokról készült biztonsági mentéseket harmadik félnek nem adja ki (ez alól kivételt képeznek hivatalos eljárás kapcsán az arra jogosult hatóságok), a rögzítést követő 3 hónap eltelte után pedig rendszereiből visszaállíthatatlanul törli azokat. A szolgáltató mentesül a megsemmisítési kötelezettség alól, amennyiben feltételezhető az adatok érintettsége valamely hivatalos eljárás során.

3.15. Előfizető köteles a Szolgáltatónak megadott elérhetőségi- és számlázási adataiban bekövetkezett változásokat 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. Ezen kötelezettség elmulasztásából fakadóan az Előfizetőt ért esetleges károkért Szolgáltatót nem terheli felelősség.

4. Rendkívüli eljárások, jótállás, pénzvisszatérítés

4.1. Szolgáltató a szerverein történt váratlan, rajta kívül álló okokból bekövetkező és a szolgáltatás fennakadásmentes biztosítására nézve magas rizikófaktorú eseményeket rendkívüli rendkívüli eljárás keretében kezeli.
A veszély elhárításának- és a rendkívüli eljárás keretében történő ügyfélkapcsolattartás díját -amennyiben az Előfizető felelőssége az esemény bekövetkeztében egyértelmű- az Előfizető felé jogosult kiszámlázni.
A rendkívüli események rendszergazdai- és ügyfélszolgálati kezelésének díjazása összesen minimum 15.000 Ft + Áfa.

Kifejezetten ebbe a körbe tartoznak a következő rendkívüli események:
- kéretlen levelek kiküldése, amelynek potenciális kockázata az, hogy a Szolgáltató IP címe feketelistára kerül egyes spamszűrőknél, amely által az ugyanazon IP címet használó más ügyfelek sikeres levélküldése akadályokba ütközhet az IP cím feketelistáról történő levételéig
- vírusos levelek kiküldése, amelynek potenciális kockázata az, hogy a Szolgáltató IP címe feketelistára kerül egyes vírusírtóknál, amely által az ugyanazon IP címet használó más ügyfelek sikeres levélküldése akadályokba ütközhet az IP cím feketelistáról történő levételéig
- olyan üzenetküldő formok használata az Előfizető weboldalán, amelyek nincsenek captcha védelemmel ellátva, ezáltal ki vannak téve számtalan támadásnak. Ezek oldalfeltörést, valamint az adott tárhelyről, harmadik fél általi spamküldést is eredményezhetnek, jelentős kárt okozva ezzel a Szolgáltatónak is.
- az előfizető által bérelt tárhely csomag nem tartalmaz hírlevélszolgáltatást. A nagy mennyiségben kiküldött, esetleg nagy fájlokat tartalmazó hírleveleket rendkívüli eljárás keretében visszatartjuk és erről tájékoztatjuk az Előfizetőt.

4.2. Szolgáltató jótáll a 3.3 pontban garantált mértéket meghaladó szolgáltatáskiesésért. A jótállás nem automatikus, mértéke konszenzuson alapul, maximális összege az érintett szolgáltatás éves -vagy egy évre vetített- díjának kétszerese. Amennyiben az Előfizető által a lejárat előtt megújított és kifizetett domain név a Szolgáltató mulasztásából fakadóan nem kerül meghosszabbításra, úgy a jótállás szintén kérhető, nem automatikus, mértéke konszenzusos, de legfeljebb a domain név utoljára megfizetett megújítási díjának tízszerese.

4.3. Amennyiben Előfizető az általa megrendelt és kifizetett tárhelyszolgáltatást a megrendelést követő 30 napon belül felmondja, úgy a teljes kifizett összeget -indoklás nélkül- visszakérheti a Szolgáltatótól.
A tárhely szolgáltatás a megrendeléstől vagy megújítástól számított 30 napon túli felmondása esetén Szolgáltató a fel nem használt időtartamra részarányosított összeget kreditpontok formájában írja jóvá az Előfizető Számláján, amelyet kedvezményként meghatározott ideig teljes egészében felhasználhat a Szolgáltató által kínált tetszőleges szolgáltatás megrendelésekor.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. A szolgáltató a szerződésekkel, megrendelésekkel kapcsolatos valamennyi értesítést az Ügyfél által megadott elektronikus levélben (e-mailben) teljesíti. Az elektronikus adatok a felek közötti kommunikáció és a szerződés teljesítésének kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik. A felek a kapcsolattartásra kijelölt postafiókok olvasásáról gondoskodni kötelesek. Az így elküldött értesítéseket a felek kölcsönösen kézhez vettnek tekintik, ugyanakkor szerződéseket vagy szolgáltatásokat módosító levelek olvasásáról mindkét fél értesítést köteles küldeni. Az átirányított levelek kézbesítéséért a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni az esetleges fogadó oldali hibák miatt.

5.2. Szolgáltató a szolgáltatásai árát úgy határozza meg, hogy osztott szolgáltatások esetén az egyes ügyfelek normál felhasználási feltételek mellett költséghatékony és biztonságosan igénybe vehető szolgáltatásokat kapjanak. Webtárhely szolgáltatás esetén Szolgáltató a normál felhasználást az átlagos weboldal letöltési szám, a MySql kapcsolatok számának percenként számolt maximuma és ezen számok átlaga, a napi MySql adatforgalom, valamint a CPU használat alapján határozza meg. E-mail szolgáltatás esetén a normál felhasználást a kiküldött és fogadott levelek adatmennyisége, a küldés sűrűsége határozza meg az összes előfizető felhasználását alapul véve. Az átlagos felhasználás jelentős, legalább ötszörös túllépése a szerver túlterheléséből adódóan az osztott szolgáltatások más igénybe vevőit is negatívan érintheti, ezért az ilyen igényű ügyfelekkel a Szolgáltató egyedi megállapodást és szerződést köt, igényeit esetenként dedikált erőforrásokkal szolgálja ki. A várható, átlagostól eltérő igényeket a szolgáltatás igénybevétele előtt az Előfizető a Szolgáltató tudomására kell, hogy hozza. Ennek elmulasztásakor bizonyos esetekben automatikus korlátozás léphet érvénybe, melyből adódó kiszolgálás leállásért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

5.3 A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A Szolgáltató felelőssége semmiképpen nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet az Ügyfél az eseményt megelőző 12 hónapban fizetett a Szolgáltató számára.

5.4. A Szolgáltató honlapján elérhető információk és anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót illetik meg. Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személy ezen tartalmakat semmilyen módon nem teheti közzé, nem használhatja és nem másolhatja.

5.5. Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

5.6. Amennyiben jelen szerződés alkalmazásából eredő vita esetén a Felek nem jutnak egyezségre, úgy a Felek alávetik magukat a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.
6. A szerződés hatálya, megszűnése

6.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat - ha arról a Felek másképpen nem rendelkeznek- határozatlan időtartamra nyújtja az Előfizető számára.

6.2. A szerződés normál felmondási ideje külön megegyezés hiányában 15 nap.

6.3. A szerződés automatikusan megszűnik bármely fél jogutód nélküli megszűnése esetén.

6.4. A szerződés felmondása kizárólag írásban történhet meg, postai vagy elektronikus levél útján.

6.5. A szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

6.6. Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

6.7. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) megfizetése alól.© 2011-2024 Silicium Network Kft. Minden jog fenntartva!